Naše usluge

U ovom odeljku možete se upoznati sa osnovnim uslugama koje pružamo. Naše usluge usmerene su na povećanje efikasnosti rešavanja problema kao i na iznalaženje najboljeg mogućeg rešenja za oštećeno lice. 

Ukoliko imate problem koji se ne može klasifikovati u date kategorije, predlažemo da nas kontaktirate. Saslušaćemo Vaš problem i uputiti Vas na najbolji način njegovog rešavanja. Podsećamo da je poziv našem korisničkom centru potpuno besplatan.

Ovde se možete informisati i o važećem cenovniku naših usluga. Napominjemo da su cene bazirane na osnovu standardnih situacija te da u zavisnosti od okolnosti slučaja, složenosti problema i visine pretrpljene štete može doći do korekcije cena o čemu bi bili obavešteni pre stupanja u ugovorni odnos.

Obrada odštetnog zahteva

Usluga namenjena fizičkim licima koja su pretprela povrede ili materijalnu štetu u saobraćajnoj nezgodi ili drugom štetnom događaju.

Ovim paketom usluga obuhvaćene su sve pojedinačne radnje koje su neophodne radi potpune naknade štete:

  • uslužna procena štete
  • sastav i podnošenje odštetnog zahteva
  • pribavljanje Zapisnika o uviđaju
  • izrada saobraćajno-tehničkih nalaza
  • komunikacija sa osiguravajućim društvom
  • izrada eventualnih prigovora

Naš rad na obradi odštetnog zahteva tarifira se kroz proviziju od 10% od naplaćenog iznosa štete. Ne postoje nikakvi drugi troškovi našeg angažovanja.

Uslužna procena štete na motornom vozilu

Usluga je namenjena vlasnicima vozila koja su oštećena u saobraćajnim nezgodama ili drugom štetnom događaju.

Usluga obuhvata:

  • pregled i fotografisanje oštećenog vozila
  • izradu zapisnika o oštećenjima
  • obračun troškova popravke
  • po potrebi, obračun totalne štete

 

Cena zavisi od složenosti slučaja.

Skrećemo pažnju da uslužna procena štete ne obuhvata pribavljanje dokazne dokumentacije niti komunikaciju sa nadležnim osiguravajućim društvom. Ukoliko želite da nas angažujete za potpun paket usluga, odaberite uslugu obrade odštnog zahteva. U okviru obrade odštetnog zahteva, uslužna procena štete se ne naplaćuje.

Rekonstrukcija štetnog događaja

Usluga obuhvata izradu detaljne računarske simulacije saobraćajne nezgode primenom softverskog paketa VirtualCrash. Ova usluga obuhvata detaljan obračun svih pratećih saobraćajno-tehničkih parametara, sa posebnim osvrtom na određivanje visine doprinosa nastanku saobraćajne nezgode u slučajevima podeljene odgovornosti i na utvrđivanje vrednosti ulazno-izlaznih brzina.

Po potrebi, moguća je i izrada potpune grafičke prezentacije (3D modela) štetnog događaja.

Cena zavisi od složenosti slučaja.